۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند 1397 توسط معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید.