۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
دانشجویان ممتاز کارشناسی
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
دانشجویان ممتاز کارشناسی براساس معدل کل نیمسال اول 97-96
دانشجویان ممتاز کارشناسی
مصوبه پرداخت شهریه دروس مردودی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
مصوبه پرداخت شهریه دروس مردودی
مصوبه پرداخت شهریه دروس مردودی
فرم های نقل و انتقال دانشجو
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
فرم های نقل و انتقال دانشجو
فرم های نقل و انتقال دانشجو
فعالیت سامانه انتقال و میهمانی-بخشنامه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
فعالیت سامانه انتقال و میهمانی-بخشنامه
فعالیت سامانه انتقال و میهمانی-بخشنامه
نحوه ارسال فرم های نقل و انتقال دانشجو
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
نحوه ارسال فرم های نقل و انتقال دانشجو
نحوه ارسال فرم های نقل و انتقال دانشجو
برنامه دروس و امتحانات گروه معارف اسلامی
۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
برنامه دروس و امتحانات گروه معارف اسلامی نیم سال اول 97-96
برنامه دروس و امتحانات گروه معارف اسلامی