۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
ارزیابی سلامت دانشجویان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
ارزیابی سلامت دانشجویان
ارزیابی سلامت دانشجویان
برگزاری اولین جلسه کمیته IT با حضور ریاست دانشکده
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
برگزاری اولین جلسه کمیته IT با حضور ریاست دانشکده و رییس کمیته آقای مهندس محمدرضا واحد و دبیر کمیته خانم مهندس سمیرا رحمان زاده و اعضای کمیته روز دوشنبه 96/11/16 ساعت 9 برگزار گردید.
برگزاری اولین جلسه کمیته IT با حضور ریاست دانشکده
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی با حضور اساتید گروه علوم آزمایشگاهی، سرپرست های کارآموزی و سوپروایزر مراکز در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 96/11/17برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
این جلسه روز یکشنبه مورخ 96/11/8 در سازمان مرکزی با حضور رییس روابط امور بین املل اعضا هیئت علمی و کارشناس رایانه دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ بهمن
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری پیش از شروع ترم جدید یکشنبه مورخ 96/11/8
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
نشست مدیران گروه های دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری بامعاونت محترم دانشجویی مورخ 96/11/14 در محل دانشکده پیراپزشکی
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هفتم هدف مدیریت خانواده تاریخ برگزاری96/11/11
کارگاه توانمندسازی شناختی
فراخوان انتخابات سراسری
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن
فراخوان انتخابات سراسری انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی (تمامی رشته های دانشکده )
فراخوان انتخابات سراسری
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده داروسازی
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دوشنبه مورخ96/11/2 با حضور روسای دانشکده ها در دانشکده داروسازی برگزار گردید.
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده داروسازی
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی در روز سه شنبه 96/11/03 با حضور اعضا هیئت علمی دانشکده برگزار گردید.
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی