۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
نشست مدیران گروه های دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری بامعاونت محترم دانشجویی مورخ 96/11/14 در محل دانشکده پیراپزشکی
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هفتم هدف مدیریت خانواده تاریخ برگزاری96/11/11
کارگاه توانمندسازی شناختی
فراخوان انتخابات سراسری
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن
فراخوان انتخابات سراسری انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی (تمامی رشته های دانشکده )
فراخوان انتخابات سراسری
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده داروسازی
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دوشنبه مورخ96/11/2 با حضور روسای دانشکده ها در دانشکده داروسازی برگزار گردید.
سومین جلسه شورای روسای دانشکده های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده داروسازی
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی در روز سه شنبه 96/11/03 با حضور اعضا هیئت علمی دانشکده برگزار گردید.
اولین شورای دانشکده پیراپزشکی
جلسه با معاونت آموزشی بیمارستان باهنر
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
جلسه با معاونت آموزشی بیمارستان باهنر
جلسه با معاونت آموزشی بیمارستان باهنر
جلسه فصلی هیات رئیسه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
جلسه فصلی هیات رئیسه دانشکده پیراپزشکی
جلسه فصلی هیات رئیسه دانشکده پیراپزشکی
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
کارگاه توانمندسازی شناختی
کارگاه توانمندسازی شناختی
پرداخت شهریه مطابق تعرفه های تعیین شده
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي
مصوبه هیات امنا دانشگاه نیمسال اول 97- 96
پرداخت شهریه مطابق تعرفه های تعیین شده
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي
جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور مدیران گروه های اموزشی برگزار گردید.جهت بررسی شیوه بهینه سازی مهارت های علمی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی