۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشي شهید مطهری
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هشتم تفکر نقادانه تاریخ برگزاری96/12/23
کارگاه توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه هفتم با هدف مدیریت خانواده - تاریخ برگزاری 96/11/11
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه ششم مدیریت هیجانات منفی - تاریخ برگزاری 96/10/20
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه پنجم توانایی ابرازر وجود- تاریخ برگزاری 96/10/06
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه چهارم توانایی رویارویی با استرس- تاریخ برگزاری : 96/9/8
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه سوم برقراری روابط بین فردی سازگار- تاریخ برگزاری : 96/8/24
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه دوم توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران- تاریخ برگزاری : 96/8/3
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه اول آشناسازی (pre test)- تاریخ برگزاری : 96/7/19
کارگاه های توانمندسازی شناختی
نتیجه نظرخواهی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
نتیجه نظرخواهی از اعضا محترم هیئت علمی در زمینه کارگاه های موردنیاز
نتیجه نظرخواهی