۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هشتم تفکر نقادانه تاریخ برگزاری96/12/23
کارگاه توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه هفتم با هدف مدیریت خانواده - تاریخ برگزاری 96/11/11
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه ششم مدیریت هیجانات منفی - تاریخ برگزاری 96/10/20
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه پنجم توانایی ابرازر وجود- تاریخ برگزاری 96/10/06
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه چهارم توانایی رویارویی با استرس- تاریخ برگزاری : 96/9/8
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه سوم برقراری روابط بین فردی سازگار- تاریخ برگزاری : 96/8/24
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه دوم توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران- تاریخ برگزاری : 96/8/3
کارگاه های توانمندسازی شناختی
کارگاه های توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
کارگاه های توانمندسازی شناختی- جلسه اول آشناسازی (pre test)- تاریخ برگزاری : 96/7/19
کارگاه های توانمندسازی شناختی
نتیجه نظرخواهی
۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
نتیجه نظرخواهی از اعضا محترم هیئت علمی در زمینه کارگاه های موردنیاز
نتیجه نظرخواهی
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی در تاریخ 96/8/23 در سایت EDC با حضور اعضا هیئت علمی برگزار گردید.
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی