۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

 

 

                                                   

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 درجه علمی       :  دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       :  استاد یار
 شماه داخلی      : 5374 
 شماره مستقیم   : 31325374 - 034 
 فکس              : 31325375
 پست الکترونیک  : afarsinejad@kmu.ac.ir

cv