۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

                             

 

                      

دکتر علیرضا فارسی نژاد
رشته تحصیلی    :   هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی        :دکترای تخصصی

مرتبه علمی         :  استادیار
شماره داخلی      : 5374 
شماره مستقیم   : 31325374 - 034 
فکس                  : 31325375
پست الکترونیک  : afarsinejad@kmu.ac.ir 

رزومه (CV)         :  دریافت فایل