۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

                     
 

وضعيت و امكانات آموزشي :

 

دانشکده پيراپزشکي از ترم پاييز سال تحصيلي 90 به محل جديد خود در پردیس دانشگاه علوم پزشكي واقع در ابتداي هفت باغ علوی منتقل گرديده و دانشكده پزشكي مستقل شده است. البته آزمايشگاه ها هنوز در دانشكده پزشكي فعال مي باشند و به محل فعلی منتقل نگرديده اند. لازم به ذکر است ساختمان جدید دانشکده پیراپزشکی در دست احداث است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

دانشکده داراي معاونت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي مي باشد.

آزمايشگاه باليني، اتاق آموزش مهارت هاي باليني، راديولوژي و امکان استفاده از اتاق عمل بيمارستان هاي افضلي پور، شفا و باهنر مي باشد. آزمايشگاه ها مشترک با دانشکده پزشکي است. فقط دو اتاق به مساحت تقريبي 50 متر مربع به عنوان اتاق مهارت هاي باليني بطور مجزا مختص دانشکده است.

همان گونه که دربالا اشاره شد امکاناتي از قبيل کتابخانه، آزمايشگاه، سالن اجتماعات به طور مشترک استفاده مي نمايند.

 
  دفتر توسعه آموزشي (EDO):
 

به دنبال تشكيل واحد توسعه آموزش در دانشگاه (EDC) و نيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در روش هاي آموزش و پژوهش، ارزشيابي اساتيد و ساير امور مربوطه، اين واحد در سال 1384 در دانشكده تشکيل شد و شامل کميته هاي ذيل ميباشد :

1 – كميته برنامه ريزي آموزشي 2 – كميته پژوهش در آموزش 3 – كميته آموزش اساتيد 4 – كميته ارزشيابي  5 – كميته آموزش مداوم

 

گروههای آموزشی شامل چهار گروه فعال ذیل است:

 

1-هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی 

2- رادیولوژی

3- اتاق عمل و هوشبری

4-فيزيوتراپي

 

-این دانشکده درصدد است در مقطع تحصیلات تکمیلی با اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارتخانه رشته های جدیدی را اضافه نماید.