۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

              
 

وضعيت و امكانات آموزشي :

 

دانشکده پيراپزشکي از ترم پاييز سال تحصيلي 90 به محل جديد خود در پردیس دانشگاه علوم پزشكي واقع در ابتداي هفت باغ علوی منتقل گرديده و دانشكده پزشكي مستقل شده است. البته آزمايشگاهها هنوز در دانشكده پزشكي فعال مي باشند و به محل فعلی منتقل نگرديده اند، لازم به ذکر است ساختمان جدید دانشکده پیراپزشکی در دست احداث است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

دانشکده داراي معاونت هاي آموزشي، پژوهشي  و اداري - مالي مي باشد.

آزمايشگاه باليني، اتاق آموزش مهارتهاي باليني، راديولوژي و امکان استفاده از اتاق عمل بيمارستانهاي افضلي پور، شفا و باهنر مي باشد. آزمايشگاهها مشترک با دانشکده پزشکي است فقط دواتاق به مساحت تقريبي 50 متر مربع به عنوان اتاق مهارتهاي باليني بطور مجزا مختص دانشکده است.

همانگونه که دربالا اشاره شد امکاناتي از قبيل کتابخانه، آزمايشگاه، سالن اجتماعات به طور مشترک استفاده مي نمايند.

 
  دفتر توسعه آموزشي (EDO):
 

به دنبال تشكيل واحد توسعه آموزش در دانشگاه (EDC) و نيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در روش هاي آموزش و پژوهش، ارزشيابي اساتيد و ساير امور مربوطه، اين واحد در سال 1384 در دانشكده تشکيل شد و شامل کميته هاي ذيل ميباشد :

1 – كميته برنامه ريزي آموزشي 2 – كميته پژوهش در آموزش3 – كميته آموزش اساتيد 4 – كميته ارزشيابي  5 – كميته آموزش مداوم

 

گروههای آموزشی شامل چهار گروه فعال ذیل است:

 

1-هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی 

2- رادیولوژی

3- اتاق عمل و هوشبری

4-فيزيوتراپي

 

-این دانشکده درصدد است در مقطع تحصیلات تکمیلی با اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت خانه رشته های جدیدی را اضافه نماید.