۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

 

          

 

 

         دکتر علیرضا فارسی نژاد
         رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         شماره داخلی        : 5374 
         شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
         فکس                     : 31325375
         پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

 


 

 

           


 دکتر معصومه نخعی(معاون آموزشی و دانشجویی)

 رشته تحصیلی      :  ارتوز و پروتز

 درجه علمی         دکترای تخصصی

 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       :5369
 شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک    : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)           : دریافت فایل

 
 دکتر احمد فاطمی (معاون پژوهشی)
 درجه علمی         : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       : 213
 شماره مستقیم    : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                              ahmad.fatemi2@gmail.com 

 رزومه (CV)           : دریافت فایل 

                         
 

   بتول مهدیزاده
   شماره داخلی      : 5374 
   شماره مستقیم    : 31325374 - 034
  پست الکترونیک:     miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​