۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

 

                                        

 

 

 

              دکتر علیرضا فارسی نژاد
              رشته تحصیلی     : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

              درجه علمی         : دکترای تخصصی

              مرتبه علمی         :  استادیار
              شماره داخلی       : 
5374 
              شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
              فکس                : 31325375
              پست الکترونیک   : afarsinejad@kmu.ac.ir 

              رزومه (CV)         :  دریافت فایل

 


 

 

                                             


 دکتر معصومه نخعی
رشته تحصیلی     :  ارتوز و پروتز

درجه علمی         : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی        : استادیار
 شماره داخلی      : 5369
 شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک  : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)        : دریافت فایل

 
 دکتر احمد فاطمی
 رشته تحصیلی      :  هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

 درجه علمی          : دکترای تخصصی
 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی        : 213

 شماره مستقیم      : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                           ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر هوشنگ امیردوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی              : استادیار

شماره داخلی         : 5380

شماره مستقیم       : 31325380-0343

پست الکترونیک     : H.amiri@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

                         
 

                                       

   بتول مهدیزاده
   شماره داخلی      : 5374 
   شماره مستقیم    : 31325374 - 034
  پست الکترونیک:     miss.mehdizadeh.pira@gmail.com