۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور

 


دکتر علیرضا فارسی نژاد
 درجه علمی       :  دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       :  استاد یار
 شماه داخلی     : 5374 
 شماره مستقیم : 31325374 - 034 
 فکس                : 31325375
 پست الکترونیک  : afarsinejad@kmu.ac.ir

cv 

 

 

 


 معاون آموزشی
 دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 مرتبه علمی      : استادیار
 شماه داخلی     : 5369
 شماره مستقیم : 31325369 - 034
 فکس               : 
 پست الکترونیک : mo_sadeghi
@kmu.ac.ir

cv

 


 ​

معاون اداری مالی 
 دکتر معصومه نخعی
درجه علمی        : دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی     :5380
 شماره مستقیم : 31325380 - 034
 پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir
 cv

 

 

 معاون پژوهشی
 دکتر احمد فاطمی
درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی     : 213
 شماره مستقیم : 33257660 - 034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

ahmad.fatemi2@gmail.com 

cv
 

 

 

 بتول مهدیزاده
 شماره داخلی    : 5374 
 شماره مستقیم  : 31325374 - 034
 پست الکترونیک  : .miss.mehdizadeh.pira@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 سعید بارانی
شماره داخلی    : 5368 , 5361 
شماره مستقیم  :  31325361, 31325368 - 034
پست الکترونیک  : s.barani@gmail.com