۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 درجه علمی        :  دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی        :  استاد یار
 شماه داخلی       : 5374 
 شماره مستقیم    : 31325374 - 034 
 فکس               : 31325375
 پست الکترونیک  : afarsinejad@kmu.ac.ir

cv 

 


 

 

 

 معاون آموزشی
 دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      : 5369
 شماره مستقیم   : 31325369 - 034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi
@kmu.ac.ir

cv

معاون اداری مالی 
 دکتر معصومه نخعی
درجه علمی        : دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      :5380
 شماره مستقیم   : 31325380 - 034
 پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir
 cv

معاون پژوهشی
 دکتر احمد فاطمی
درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660 - 034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

ahmad.fatemi2@gmail.com 

cv


سعید بارانی
شماره داخلی      : 5368 , 5361 
شماره مستقیم    :  3132536131325368 - 034
پست الکترونیک  :   s.barani@gmail.com  

                                                                                         

 بتول مهدیزاده
 شماره داخلی     : 5374 
 شماره مستقیم   : 31325374 - 034
 پست الکترونیک.miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​