۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

 

          

 

 

 دکتر علیرضا فارسی نژاد
 رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی           : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          :  استادیار
 شماه داخلی         : 5374 
 شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
 فکس                     : 31325375
 پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

رزومه (CV)             :  دریافت فایل

 


 

 

           

 

 معاون آموزشی
 دکتر محمد صادقی
 رشته تحصیلی       : فیزیوتراپی

درجه علمی       :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی           : استادیار
 شماه داخلی         : 5369
 شماره مستقیم      : 31325369 - 034
 پست الکترونیک    : mo_sadeghi
@kmu.ac.ir

رزومه (CV)            :  دریافت فایل

معاون اداری مالی 
 دکتر معصومه نخعی
رشته تحصیلی      :  ارتوز و پروتز

درجه علمیدکترای تخصصی

 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      :5380
 شماره مستقیم   : 31325380 - 034
 پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)        : دریافت فایل

معاون پژوهشی
 دکتر احمد فاطمی
 درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660 - 034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

                      ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزومه (CV)          : دریافت فایل 

                         
 

 بتول مهدیزاده
 شماره داخلی     : 5374 
 شماره مستقیم   : 31325374 - 034
 پست الکترونیک.miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​