۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

 

          

 

 

         دکتر علیرضا فارسی نژاد
         رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی          :  استادیار
        شماه داخلی         : 5374 
       شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
       فکس                     : 31325375
       پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

 


 

 

           

 

  
  دکتر محمد صادقی
  رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

 درجه علمی            :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          : استادیار
 شماه داخلی         : 5369
 شماره مستقیم     : 31325369 - 034
 پست الکترونیک    : 
mo_sadeghi@kmu.ac.ir

 رزومه (CV)            :  دریافت فایل

  
 دکتر معصومه نخعی
 رشته تحصیلی       :  ارتوز و پروتز

 درجه علمی          دکترای تخصصی

 مرتبه علمی         : استادیار
 شماه داخلی        :5380
 شماره مستقیم    : 31325380 - 034
 پست الکترونیک    : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)           : دریافت فایل

 
 دکتر احمد فاطمی
 درجه علمی         : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی         : استادیار
 شماه داخلی        : 213
 شماره مستقیم    : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                              ahmad.fatemi2@gmail.com 

 رزومه (CV)           : دریافت فایل 

                         
 

   بتول مهدیزاده
   شماره داخلی      : 5374 
   شماره مستقیم    : 31325374 - 034
  پست الکترونیک:   miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​