۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

 

          

 

 

         دکتر علیرضا فارسی نژاد
         رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

         درجه علمی           : دکترای تخصصی

         مرتبه علمی           :  استادیار
         شماره داخلی        : 5374 
         شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
         فکس                     : 31325375
         پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

        رزومه (CV)             :  دریافت فایل

 


 

 

           

 

  
  دکتر محمد صادقی (معاون آموزشی و دانشجویی)
  رشته تحصیلی    : فیزیوتراپی

 درجه علمی          :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی        : 5369
 شماره مستقیم     : 31325369 - 034
 پست الکترونیک     : 
mo_sadeghi@kmu.ac.ir

 رزومه (CV)            :  دریافت فایل

  
 دکتر معصومه نخعی(معاون اداری و مالی)
 رشته تحصیلی      :  ارتوز و پروتز

 درجه علمی         دکترای تخصصی

 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       :5380
 شماره مستقیم    : 31325380 - 034
 پست الکترونیک    : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)           : دریافت فایل

 
 دکتر احمد فاطمی (معاون پژوهشی)
 درجه علمی         : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       : 213
 شماره مستقیم    : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                              ahmad.fatemi2@gmail.com 

 رزومه (CV)           : دریافت فایل 

                         
 

   بتول مهدیزاده
   شماره داخلی      : 5374 
   شماره مستقیم    : 31325374 - 034
  پست الکترونیک:     miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​