۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

 

          

 

 

 دکتر علیرضا فارسی نژاد
 درجه علمی        :  دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی        :  استادیار
 شماه داخلی       : 5374 
 شماره مستقیم    : 31325374 - 034 
 فکس               : 31325375
 پست الکترونیک  : afarsinejad@kmu.ac.ir

رزمه (CV)          :  دریافت فایل

 


 

 

           

 

 معاون آموزشی
 دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      : 5369
 شماره مستقیم   : 31325369 - 034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi
@kmu.ac.ir

رزمه (CV)         :  دریافت فایل

معاون اداری مالی 
 دکتر معصومه نخعی
درجه علمی        : دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      :5380
 شماره مستقیم   : 31325380 - 034
 پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir
 
رزمه (CV)        : دریافت فایل

معاون پژوهشی
 دکتر احمد فاطمی
 درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی       : استادیار
 شماه داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660 - 034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزمه (CV)          : دریافت فایل 

                         
 

 بتول مهدیزاده
 شماره داخلی     : 5374 
 شماره مستقیم   : 31325374 - 034
 پست الکترونیک.miss.mehdizadeh.pira@gmail.com          


 

 


 
 ​