۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

حمیده فتحی
 سمت                : کارشناس اداره آموزش

                                 (کارشناس امور آموزشی کروه اتاق عمل و رادیولوژی)
 شماره داخلی    :
5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

شرح وظایف


 پیام قطبی   

 سمت               : کارشناس خدمات دانشجویی                         

 شماره داخلی   : 5371
 
شماره مستقیم :  31325371 - 034

شرح وظایف

 

مریم نعمتی  
 سمت                  :  مسول تحصیلات تکمیلی

 شماره داخلی     : 5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034
 پست الکترونیک  : nemati_m22@yahoo.com

شرح وظایف

مریم جعفری
 سمت                : کارشناس اداره آموزش   

                                 (کارشناس امورآموزشی گروه کارشناسی فیزیوتراپی و هوشبری)

 شماره داخلی    : 5371

 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

 پست الکترونیک  : vv.1360@yahoo.comr

شرح وظایف

 نغمه ابوالحسنی 
 سمت                : کارشناس اداره آموزش   

                                 (کارشناس امور آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی)

 شماره داخلی    : 5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034
 پست الکترونیک  : abolhasani.n.2014@yahoo.com

شرح وظایف

ربابه میرزایی
 سمت                 : مسئول تایپ و بایگانی 

 شماره داخلی     : 5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

شرح وظایف