۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

حمیده فتحی
 سمت           : کارشناس اداره آموزش

                            (کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و رادیولوژی)
 شماره داخلی   :
5371
 شماره مستقیم : 31325371 - 034

شرح وظایف


 پیام قطبی   
 سمت           : کارشناس خدمات دانشجویی

                            (کارشناس امور دانشجویی دانشکده 

 شماره داخلی   : 5371
 شماره مستقیم :  31325371 - 034

شرح وظایف

 

مریم نعمتی  
 سمت            :  مسول تحصیلات تکمیلی

 شماره داخلی    : 5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034
 پست الکترونیک : nemati_m22@yahoo.com

شرح وظایف

مریم جعفری
 سمت            : کارشناس اداره آموزش   

                             (کارشناس امورآموزشی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی و هوشبری)

 شماره داخلی    : 5371

 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : vv.1360@yahoo.comr

شرح وظایف

 نغمه ابوالحسنی 
 سمت            : کارشناس اداره آموزش   

                              (کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوستهو ناپیوسته علوم آزمایشگاهی)

 شماره داخلی    : 5371
 شماره مستقیم  : 31325371 - 034
 پست الکترونیک : abolhasani.n.2014@yahoo.com

شرح وظایف

ربابه میرزایی
 سمت            : کاردان اداره آموزش  

                               (مسئول تایپ و بایگانی اداره آموزش) 
 شماره داخلی    : 
5371
 شماره مستقیم : 31325371 - 034

شرح وظایف