۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

حمیده فتحی

 سمت           : کارشناس اداره آموزش (کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و رادیولوژی)

 شماره داخلی   :5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034

 پیام قطبی   
 

 سمت           : کارشناس خدمات دانشجویی

(کارشناس امور دانشجویی دانشکده

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی) 

 شماره داخلی   : 5371

 شماره مستقیم :  31325371 - 034

مریم نعمتی  
 
 سمت            :  مسول تحصیلات تکمیلی

 شماره داخلی    :
 5371

 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : nemati_m22@yahoo.com

مریم جعفری

 سمت            : کارشناس اداره آموزش   

(کارشناس امورآموزشی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی و هوشبری)


 شماره داخلی    : 5371

 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : vv.1360@yahoo.comr

 نغمه ابوالحسنی 

 سمت            : کارشناس اداره آموزش   

(کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوستهو ناپیوسته علوم آزمایشگاهی)


 شماره داخلی    : 5371

 شماره مستقیم  : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : 

abolhasani.n.2014@yahoo.com

ربابه میرزایی

 سمت            : کاردان اداره آموزش  

(مسئول تایپ و بایگانی اداره آموزش) 

 شماره داخلی    : 
5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034