۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
                                

دکترمعصومه نخعی
درجه علمی       :دکترای ارتوز و پروتز
مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی     : 5380
شماره مستقیم : 31325380 - 034
پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir

cv