۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

                 

 

دکترمعصومه نخعی 
درجه علمی       :دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی      : 5380
شماره مستقیم   : 31325380 - 034
پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir

رزمه