۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

 

 

دکتر مهدی زمانلو
رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار
شماره داخلی          : 5382
شماره مستقیم        : 31325382 - 034
پست الکترونیک   : m.zamanlou@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         : دریافت فایل