۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

 

آدرس : کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی  ،بلوک D ، دانشکده پیراپزشکی

کدپستی: 7616911333

 تلفن ریاست  : 31325374-034  

تلفن دبیرخانه :31325367-034

فاکس : 31325375-034

پست الکترونیک : info_pira@kmu.ac.ir