۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

                  

 

 

 

احمد شمس الدینی مطلق                  

 سمت              : رئیس حسابداری
 شماره تلفن     : 31325316 , 31325339 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  صدیقه نخعی                    

 سمت               : حسابدار 
 شماره تلفن     : 31325336 , 31325339 

شرح وظایف