۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

                  

 

اعظم صادقی                 

 سمت           : رئیس حسابداری
 شماره تلفن    : 31325336 , 31325339 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  صدیقه نخعی                    

 سمت          : حسابدار 
 شماره تلفن    : 31325336 , 31325339 

شرح وظایف