۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

1-      همکاری با ریـيس دانشـكده در اجـرای هـر چـه بهتـر وظـایف مربـوط بـه واحـدهای ستادی دانشكده

2-      رسيدگی به هدف های اجرایی دانشكده و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

3-      ایجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهـارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود

4-       نظارت بر حسن اجرای کليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامی و مـالی و معاملاتی

5-       ارائه گزارش های توجيهی لازم به ریيس دانشكده در خصوص وظایف مربوطـه بـه واحدهای تحت نظر

6-      اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

7-       شــرکت در شوراها،کميســيون ها،جلســات و اظهــارنظر در مــورد مســائل مختلــف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و              حفظ  مصالح دانشكده