۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

بتول مهدیزاده                       
 سمت          : مسول دفتر ریاست
 شماره تلفن : 31325375 , 31325374

 

 

     

 سعید بارانی                        
 سمت          : کارگزین و مدیر امور اداری 
 شماره تلفن : 31325368 , 31325361

 

 صدیقه نخعی                      
 سمت          : حسابدار 
 شماره تلفن : 31325336 , 31325339 , 31325366 

 
 

 

 صدیقه زابلی                         
 سمت          : کارشناس کتابخانه  
 شماره تلفن : 31325379 

 

 

آزیتا فرزان امیری                         
 سمت          : متصدی امور دفتری   
 شماره تلفن : 31325367  

 

 

 


 مریم جعفری                         
 سمت          : متصدی امور دفتری   
 شماره تلفن : 31325365  

 

 

سعید آفرینش                                                                                                         
 سمت          : کارپرداز  
 شماره تلفن : 31325383  

 

 


 امین سعید                         
 سمت          :  انبار دار  
 شماره تلفن : 31325364  

 

 مطهره ضیغمی نژاد                       
 سمت          : امین اموال   
 شماره تلفن : 31325360

  
 

 

         

 حسین زنگی آبادی                         
 سمت           : نامه رسان   
 شماره تلفن : 31325365  

 

 

 

 

 مهناز میر شکار 
 سمت          : خدمات 
 شماره تلفن :