۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

                   

                            

 

آقای سعید بارانی
  رشته تحصیلی      : مدیریت دولتی

  سمت                    :  مدیر امور اداری و کارگزین 

  شماره داخلی       : 5368 
 شماره مستقیم      : 31325368 - 034 
  پست الکترونیک     : s.barani@gmail.com

  شرح وظایف          : دریافت فایل


 

 

 

 

 

                        

 


 

بتول مهدیزاده                       
 سمت             : مسول دفتر ریاست

 شماره تلفن   : 31325375 , 31325374     

شرح وظایف

 

اعظم صادقی                 

 سمت               : رئیس حسابداری
 شماره تلفن     : 31325336 , 31325339 

 

 مطهره ضیغمی نژاد                       
 سمت              : حسابدار و امین اموال   
 شماره تلفن     : 31325360

شرح وظایف

 

 

  

 

 

 صدیقه زابلی                         
 سمت              : مسئول کتابخانه  
 شماره تلفن     : 31325379 

شرح وظایف

 

 

آزیتا فرزان امیری                         
 سمت               : متصدی امور دفتری   
 شماره تلفن      : 31325367  

شرح وظایف

 

 

 

سمیرا رحمان زاده                         
 سمت          : کارشناس امور رایانه   
 شماره تلفن    : 31325376

شرح وظایف


 امین سعید                         
 سمت             :  کارپرداز  
 شماره تلفن    : 31325364  

شرح وظایف

 

 

  صدیقه نخعی                    

 سمت              : حسابدار 
 شماره تلفن    : 31325336 , 31325339 

شرح وظایف

 

نجف آفرینش                                                                                                         
 سمت             : انباردار 
 شماره تلفن   : 31325383 

شرح وظایف                                                                                                                                                       

                      

 

         

 حسین زنگی آبادی                         
 سمت         : نامه رسان   

شرح وظایف
 

 

مهناز میر شکاری 
 سمت        : خدمات 

شرح وظایف

فاطمه ارکیان
 سمت        : خدمات 

شرح وظایف
 

 

 

 

مریم انصاری                      

 سمت              : کارشناس گروه ها 
 شماره تلفن    : 31325366 

شرح وظایف

 

 

مطهره صفارحیدری 
سمت             :کارشناس پژوهشی
شماره تلفن    31325372 

شرح وظایف

 رسول جعفری
 سمت           : خدمات 

شرح وظایف