۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

                   

                            

 

آقای سعید بارانی
  رشته تحصیلی      : مدیریت دولتی

  سمت                    :  مدیر امور اداری و کارگزین 

  شماره داخلی       : 5368 
 شماره مستقیم      : 31325368 - 034 
  پست الکترونیک     : 

  شرح وظایف          : دریافت فایل


 

 

 

 

 

                        

 


 

بتول مهدیزاده                       
 سمت          : مسول دفتر ریاست

 شماره تلفن   : 31325375 , 31325374     

شرح وظایف

 

اعظم صادقی                 

 سمت           : رئیس حسابداری
 شماره تلفن    : 31325336 , 31325339 

 

 مطهره ضیغمی نژاد                       
 سمت          : حسابدار و امین اموال   
 شماره تلفن    : 31325360

شرح وظایف

 

 

  

 

 

 صدیقه زابلی                         
 سمت          : مسئول کتابخانه  
 شماره تلفن    : 31325379 

شرح وظایف

 

 

آزیتا فرزان امیری                         
 سمت          : متصدی امور دفتری   
 شماره تلفن    : 31325367  

شرح وظایف

 

 

 

سمیرا رحمان زاده                         
 سمت          : کارشناس امور رایانه   
 شماره تلفن    : 31325376

شرح وظایف


 امین سعید                         
 سمت          :  کارپرداز  
 شماره تلفن   : 31325364  

شرح وظایف

 

 

  صدیقه نخعی                    

 سمت          : حسابدار 
 شماره تلفن    : 31325336 , 31325339 

شرح وظایف

 

نجف آفرینش                                                                                                         
 سمت          : انباردار 
 شماره تلفن   : 31325383 

شرح وظایف

 

         

 حسین زنگی آبادی                         
 سمت         : نامه رسان   

شرح وظایف
 

 

مهناز میر شکاری 
 سمت        : خدمات 

شرح وظایف

فاطمه ارکیان
 سمت        : خدمات 

شرح وظایف
 

 

 

 

مریم انصاری                      

 سمت          : کارشناس گروه ها 
 شماره تلفن    : 31325366 

شرح وظایف

 

 

مطهره صفارحیدری 
سمت             :کارشناس پژوهشی
شماره تلفن   : 31325371 

شرح وظایف

 رسول جعفری
 سمت          : خدمات 

شرح وظایف