۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

                                     

 

1-تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت

2- نظارت بر کلیه امورات پژوهشی دانشکده

3- ارسال طرح های پژوهشی جهت داوری علمی و ارائه بازخورد به مجریان محترم

              4-برگزاري و اداره شوراي پژوهشي دانشكده

5-بررسی نهایی طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان و ارسال الکترونیک آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه

6-هدایت و هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات دانشجوئی

             7-ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرآيند پژوهش دانشكده

8-نيازسنجي و برگزاری کارگاه مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجويان

9-شرکت در جلسات مربوط به امر پژوهش

10-برگزاری سخنرانی های علمی در دانشکده

11-پیگیری مکاتبات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و اعضاءهیات علمی دانشکده

12-شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهان