۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

    

 دکتر معصومه نخعی(معاون آموزشی و دانشجویی)

 رشته تحصیلی      :  ارتوز و پروتز

 درجه علمی          : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       :5369
 شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک    : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)           : دریافت فایل