۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

 دکتر معصومه نخعی
رشته تحصیلی     :  ارتوز و پروتز

درجه علمی         : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی        : استادیار
 شماره داخلی      : 5369
 شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک  : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)        : دریافت فایل