۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

      

 

 

دکتر محمد صادقی
رشته تحصیلی  : فیزیوتراپی

درجه علمی       :دکترای تخصصی

مرتبه علمی      : استادیار
شماه داخلی     : 5369
شماره مستقیم : 31325369 - 034
فکس                 : 3
1325375-034

پست الکترونیک :mo_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)        :دریافت فایل