۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

      

 

 

دکتر محمد صادقی
درجه علمی      :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
مرتبه علمی      : استادیار
شماه داخلی     : 5369
شماره مستقیم  : 31325369 - 034
فکس             : 3
1325375-034

پست الکترونیک :mo_sadeghi@kmu.ac.ir

رزمه (CV)        :دریافت فایل