۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

      

 

 

دکتر محمد صادقی
رشته تحصیلی   : فیزیوتراپی

درجه علمی       :دکترای تخصصی

مرتبه علمی       : استادیار
شماره داخلی    : 5369
شماره مستقیم : 31325369 - 034
فکس                 : 3
1325375-034

پست الکترونیک  :mo_sadeghi@kmu.ac.ir

شرح وظایف       :دریافت فایل