۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

 

 

                    

 

پروین برهانی
رشته تحصیلی     :  رادیولوژی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره داخلی      : 5363
شماره مستقیم   :31325363 - 034
پست الکترونیک   : p_borhani@kmu.ac.ir

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر هوشنگ امیری دوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی               : استادیار

پست الکترونیک     :

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر علی جمعه زاده
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی         : استادیار

شماره مستقیم   :

پست الکترونیک   : 

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر مهدی موسوی 
رشته تحصیلی       : فیزیک پزشکی

درجه علمی : دکترای تخصصی

مرتبه علمی       : استادیار

پست الکترونیک :

mousavi.mehdi@hotmail.com

رزومه (CV)          : دریافت فایل

زهرا جمعه زاده
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره مستقیم   :

پست الکترونیک   : 

رزومه (CV)            : دریافت فایل

محمدرضا واحد
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی با تخصص علوم اعصاب شناختی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی         :استادیار

شماره مستقیم   :

پست الکترونیک   : 

رزومه (CV)            : دریافت فایل