۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

 

 

                    

 

پروین برهانی
رشته تحصیلی     :  رادیولوژی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره داخلی      : 5363
شماره مستقیم   :31325363 - 034
پست الکترونیک   : p_borhani@kmu.ac.ir

دکتر هوشنگ امیری دوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی               : استادیار
پست الکترونیک     :
H.amiri@kmu.ac.ir

 

دکتر علی جمعه زاده
رشته تحصیلی        : فیزیک پزشکی

درجه علمی            : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار

پست الکترونیک      : A.jomehzadeh@kmu.ac.ir

دکتر مهدی موسوی 
رشته تحصیلی   : فیزیک پزشکی

درجه علمی        : دکترای تخصصی

مرتبه علمی           : استادیار
پست الکترونیک  :
mousavi.mehdi@hotmail.com

 

زهرا جمعه زاده
رشته تحصیلی     : فیزیک پزشکی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

پست الکترونیک   : zjmahani@kmu.ac.ir

محمدرضا واحد
رشته تحصیلی     : فیزیک پزشکی با تخصص علوم اعصاب شناختی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی         :استادیار

پست الکترونیک   : Mr-vahed@kmu.ac.ir