۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی جمعه زاده
رشته تحصیلی        : فیزیک پزشکی

درجه علمی            : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار

پست الکترونیک      : A.jomehzadeh@kmu.ac.ir

دکتر مهدی موسوی 
رشته تحصیلی   : فیزیک پزشکی

درجه علمی        : دکترای تخصصی

مرتبه علمی           : استادیار
پست الکترونیک  :
mousavi.mehdi@hotmail.com

 

زهرا جمعه زاده
رشته تحصیلی     : فیزیک پزشکی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

پست الکترونیک   : zjmahani@kmu.ac.ir

دینا رجبی زاده
رشته تحصیلی     : تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (MRI)

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         :مربی

پست الکترونیک   : @kmu.ac.ir