۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

 

دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای فیزیوتراپی
 مرتبه علمی      : استادیار
شماه داخلی      : 5369
شماره مستقیم  : 31325369 - 034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi@kmu.ac.ir

 cv

دکترمعصومه نخعی 
درجه علمی      :دکترای ارتوز و پروتز
مرتبه علمی      : استادیار
شماه داخلی     : 5380
شماره مستقیم : 31325380 - 034
پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir

cv

دکترمهدی صادقی
درجه علمی       :دکترای فیزیوتراپی
مرتبه علمی      : استادیار
شماه داخلی     : 5380
شماره مستقیم : 31325380 - 034
پست الکترونیک :m_sadeghi@kmu.ac.ir