۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

 

دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی       : 5369
شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi@kmu.ac.ir

 رزومه (CV)          : دریافت فایل

دکتر معصومه نخعی 
درجه علمی       :دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی      : 5380
شماره مستقیم   : 31325380 - 034
پست الکترونیک : mnakhaee@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         : دریافت فایل

دکتر مهدی صادقی
رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی    : دکترای تخصصی

مرتبه علمی       : استادیار

شماه داخلی      : 5382
شماره مستقیم   : 31325382 - 034
پست الکترونیک :m_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)          : دریافت فایل

دکتر مهدی زمانلو
رشته تحصیلی       : فیزیوتراپی

درجه علمی   : دکترای تخصصی

مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی      : 5382
شماره مستقیم   : 31325382 - 034
پست الکترونیک :m.zamanlou@kmu.ac.ir

رزومه (CV)          دریافت فایل