۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

مهشید ناظم زاده 
 درجه علمی       :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی         : مربی 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m.nazemzadeh2017@gmail.com

cv

 

مژگان گنجعلیخانی  
 درجه علمی       :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی         : مربی 
 شماره داخلی      : 5377 
 شماره مستقیم    : 31325377 - 034 
  پست الکترونیک :moj.ganjalikhani@gmail.com