۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

 

 

دکتر مژگان تائبی

 رشته تحصیلی    :پرستاری 

درجه علمی      :دکترای تخصصی 

 رتبه علمی          : استادیار 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک   : m_taebi@kmu.ac.ir

  رزومه (cv )      : دریافت فایل

مهشید ناظم زاده 
 رشته تحصیلی    : هوشبری 

درجه علمی         :   کارشناس ارشد
 رتبه علمی       : مربی 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک   : m.nazemzadeh2017@gmail.com

رزومه(CV)         : دریافت فایل