۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر

مهشید ناظم زاده 
 درجه علمی      :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی        : مربی 
 شماره داخلی   : 5370 
 شماره مستقیم : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m.nazemzadeh2017@gmail.com

cv

مژگان گنجعلیخانی  
 درجه علمی      :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی        : مربی 
 شماره داخلی   : 5377 
 شماره مستقیم: 31325377 - 034 
 

 


عصمت راهی   
 درجه علمی       :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی         : مربی 
 شماره داخلی    : 5377 
 شماره مستقیم :31325377 - 034 
 پست الکترونیک :essmat.rahi@gmail.com