۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند

 

                  

 

 

رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری شاخه ای از علوم پزشکی (پیراپزشکی) است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید روش ها، تجهیزات وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ ، توراکس، مغز و اعصاب، پیوند اعضا و غیره آشنا شده و مراقبت از بیماران را در مراحل مختلف بیهوشی فرا می گیرند. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی با اتاق ریکاوری و سرویس کنترل درد حاد و در فوریتهای پزشکی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می نمایند.

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژ ی های نوین جراحی در جراحی های تخصصی وفوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل ، حین وبعد از عمل می آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمان خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخشهای اتاق عمل بیمارستان ، بخش های  مداخله تشخیصی - درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.