۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور

 

 

تعریف رشته :

 

  رشته هوشبری درمقطع کارشناسی پیوسته، شاخه ای از علوم پیراپزشکی است که دانش آموختگان آن ضمن آشنایی با تجهیزات و امکانات، اصول وروش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارتهای ارائه ی خدمات مراقبتی به بیماران تحت بیهوشی و بیحسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی و ارائه خدمات مراقبتی در واحدهای کنترل درد حاد و مزمن، فوریتهای پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرار می دهند.

 

 

 

 ارزش ها و باورها:

 

 ارزش های حاکم برجامعه، اخلاق و اعتقاد اجزاء لاینفک آموزش در رشته هوشبری می باشند. در همین راستا، دانشجویان و دانش آموختگان این رشته برای حفظ حقوق بیماران صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها، تلاش خواهند نمودبه کرامت انسان ها، سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران اهمیت خواهند داد.

دانشجویان ودانش آموختگان با تأکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسان ها، با بیماران ارتباط مناسبی برقرار کرده و با در نظر گرفتن خواسته ی آنها و با تلاش در جهت حفظ وارتقاء سلامت وایمنی و پیشگیری از ورود کمترین آسیب جسمانی، روانی و عوارض دارویی به آنان، براساس وظایف حرفه ای تعیین شده در ارائه خدمات درمانی با کیفیت، در تیم سلامت کمک می نمایند.

 

 

 

چشم انداز:

 

 با توجه به توسعه وگسترش دامنه علوممربوط به بیهوشی، دانش آموختگان این رشته در ده سال آینده با تاکید بر یادگیری فعال، نوآوری، کسب اطلاعات و مهارت های مرتبط جدید، مراقبت از بیماران را به نحو مطلوب با رعایت استاندارد های مراقبتی ارائه خواهن داد.

 

 

 

 مأموریت:

 

رسالت این دوره تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد جامعه با ارائه مراقبت مطلوب واثربخشدر بیماران تحت بیهوشی عمومی وناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد ازآن ، سرویس کنترل درد حاد و حضور مؤثر در تیم احیای قلبی، ریوی و مغزی می باشد.

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز زی انجام وظیفه نمایند:

در بیمارستان های آموزشی، پژوهشی ودرمانی، دولتی و خصوصی و کلینیک های روزانه(Day Clinics)تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش نمایند.

 

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 

 دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

  • اتاق های عمل بیمارستانهای دولتی وخصوصی

  • اتاق های عمل سرپایی در مراکز اورژانس   

 

 

 

 

 

 

 

تعریف رشته:

 

 رشته تکنولوژی اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته، شاخه ای از علوم پزشکی است که دانشجویان آن طی این دوره تحت نظر اساتید مربوطه با اصول اتاق عمل و فرآیند انواع جراحی آشناشده و دانش آموختگان آن در قالب تیم درمانی مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حینوبعد از عمل جراحی و اعمال مداخله ای مرتبط تحت نظر پزشک مسئول بیمار به عهده می گیرند.

 

 

ارزش ها وباورها:

 

 در تدوین این برنامه ، بر ارزش های زیرتأکید می شود:

با توجه به این نکته که بیمار به عنوان یک انسان قادر است به طور مستقل روش درمانی مورد نظر خود را انتخاب کند، دانش آموختگان قادر خواهند بود با تأکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسانها وبا توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه اسلامی،اصول اخلاقی و اعتقادی حرمت بیمار را به عنوان یکانسان ویژه که دارای خصوصیات جسمی، روانی وعاطفی خاص خود می باشد در سرتاسر طول جراحی از ابتدای پذیرش تا ترخیص از اتاق عمل حفظ کنندو با جلب اعتماد بیمار به عنوان یک حامی، ارتباط انسانی مناسب با بیمار برقرار کنند چرا که کاستن از سطح اضطراب بیمار قبل از عمل جراحی ورفع نیازهای همه جانبه او کلید پیشگیری از بسیاری از عوارض ناشی از دریافت بیهوشی و مشکلات بعد از عمل می باشد. از روشهای دیگر، تلاش بهینه دراستفاده و نگهداری از تجهیزات مورد استفاده، رعایت اخلاق حرفه ای و اجتناب اکید از تبعیض در ارائه خدمات به اقشار گوناگون است.

 

 

 

چشم انداز:

 

 انتظار می رود در 10 سال آینده همگام با پیشرفت سریع تکنیکهای جراحی و انجام اعمال جراحی روباتیک، دانش آموختگان این رشته طبق استانداردهای انجمن جهانی تکنولوژیستهای جراحی آموزش دیده باشند و جایگاه خود را درعرصه های مختلف جراحی مشخص و تثبیت نمایند.

 

 

 مأموریت:

 

 رسالت رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسیپیوسته تربیت نیروی انسانی آگاه متعهد و کارآمد است که با کسب توانائیهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش وتکنولوژی روز، خدمات مورد نیاز مراقبتی و مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند.

با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثربخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بعد از عمل جراحی ، کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی، ایجادشرایط مناسب وحی وروانی برای بیماران و نگهداری مناسب از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود.

 

 

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 

 دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

  • اتاق های عمل بیمارستانهای دولتی وخصوصی

  • اتاق های عمل سرپایی در مراکز اورژانس