۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور

دکتر احمد فاطمی
 
 درجه علمی      :دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی      : استادیار 
 شماه داخلی     : 
 شماره مستقیم : 
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

 
   CV

 

 دکتر محمدرضا بذر افشان
 درجه علمی      : دکترای تخصصی ژنتیک انسانی با گرایش ملکولی  
 مرتبه علمی      : استادیار  
 شماه داخلی     : 271
 شماره مستقیم : 
 پست الکترونیک : mr_bazrafshani@kmu.ac.ir

 CV

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی      : دکترای تخصصی  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی      : استادیار  
 شماه داخلی     :
 شماره مستقیم : 
 پست الکترونیک : @kmu.ac.ir

 CV