۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 
 درجه علمی        :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی         : استادیار 
 شماره داخلی      : 292 و260
 شماره مستقیم    : 31325374
 پست الکترونیک    : afarsinejad@kmu.ac.ir

رزومه(CV)             : دریافت فایل

دکتر غلامحسین حسن شاهی (استاد مدعو)
 درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

  مرتبه علمی      : استاد

 شماره داخلی      : 213

 شماره مستقیم  : 33257660

 پست الکترونیک  :ghhassanshahi@rums.ac.ir

رزومه(CV)         :دریافت فایل

دکتر احمد فاطمی
 
 درجه علمی        :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی         : استادیار 
 شماره داخلی      : 213
 شماره مستقیم    : 33257660
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

رزومه( CV)            : دریافت فایل

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی        : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون        
 مرتبه علمی        : استادیار  
 شماره داخلی     : 213
 شماره مستقیم   : 33257660
 پست الکترونیک  : r.mirzaee@kmu.ac.ir

رزومه (CV)          : دریافت فایل

 محسن احسان (استاد مدعو )
 
درجه علمی        کارشناسی ارشد هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون     مرتبه علمی        : مربی 

 شماره داخلی     :213

 شماره مستقیم   : 33257660

 پست الکترونیک   : mohsen.ehsan@modares.ac.ir

رزومه (CV)            : دریافت فایل

هاجر مردانی ( بورسیه )
 
درجه علمی        : دانشجوی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون     مرتبه علمی        : مربی 

 شماره داخلی      :213

 شماره مستقیم   : 33257660

 پست الکترونیک    : hmardani27@yahoo.com

رزومه (CV)            : دریافت فایل