۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 
 درجه علمی     :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی      : استادیار 
 شماه داخلی      : 292 و260
 شماره مستقیم   : 31325374
 پست الکترونیک : afarsinejad@kmu.ac.ir

 CV

دکتر غلامحسین حسن شاهی (استاد مدعو)
 درجه علمی      : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

 مرتبه علمی      : استاد

 شماه داخلی     : 213
 شماره مستقیم  : 33257660
 پست الکترونیک:ghhassanshahi@rums.ac.ir

 cv

دکتر احمد فاطمی
 
 درجه علمی      :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی       : استادیار 
 شماه داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

 CV

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی       : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون        
 مرتبه علمی       : استادیار  
 شماه داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660
 پست الکترونیک : r.mirzaee@kmu.ac.ir

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی      : دکترای تخصصی  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی      : استادیار  
 شماه داخلی     : 
 شماره مستقیم :