۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 
 درجه علمی     :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی      : استادیار 
 شماره داخلی      : 292 و260
 شماره مستقیم   : 31325374
 پست الکترونیک : afarsinejad@kmu.ac.ir

رزومه(CV)  : دریافت فایل

دکتر غلامحسین حسن شاهی (استاد مدعو)
 درجه علمی     : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

  مرتبه علمی     : استاد

 شماره داخلی     : 213

 شماره مستقیم  : 33257660

 پست الکترونیک:ghhassanshahi@rums.ac.ir

رزومه(CV)  :دریافت فایل

دکتر احمد فاطمی
 
 درجه علمی      :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی       : استادیار 
 شماره داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

رزومه( CV) : دریافت فایل

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی       : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون        
 مرتبه علمی       : استادیار  
 شماره داخلی      : 213
 شماره مستقیم   : 33257660
 پست الکترونیک : r.mirzaee@kmu.ac.ir

رزومه (CV) : دریافت فایل

 محسن احسان
 
درجه علمی       کارشناسی ارشد هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون     مرتبه علمی        : مربی 

 شماره داخلی      :213

 شماره مستقیم   : 33257660

 پست الکترونیک : mohsen.ehsan@modares.ac.ir

رزومه (CV) : دریافت فایل

هاجر مردانی
 
درجه علمی       : دانشجوی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون     مرتبه علمی        : مربی 

 شماره داخلی      :213

 شماره مستقیم   : 33257660

 پست الکترونیک : 

رزومه (CV) : دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر روح الله میرزایی
 درجه علمی      : دکترای تخصصی  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 مرتبه علمی      : استادیار  
 شماه داخلی     : 
 شماره مستقیم :