۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

شاپور منصوری

 سمت              : مدیر اداره آموزش

 شماره داخلی      : 5372

 شماره مستقیم   : 31325372 - 034

 پست الکترونیک :s.mansoory@yahoo.com