۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

                         

 

شاپور منصوری

 سمت                   : مدیر اداره آموزش

 شماره داخلی      : 5372

 شماره مستقیم    : 31325372 - 034

 پست الکترونیک    :s.mansoory@yahoo.com

 شرح وظایف          : دریافت فایل