۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

 

        

 

مهشید ناظم زاده 
 درجه علمی       :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی         : مربی 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m.nazemzadeh2017@gmail.com