۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

        

مهشید ناظم زاده 
 درجه علمی      :کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی        : مربی 
 شماره داخلی   : 5370 
 شماره مستقیم : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m.nazemzadeh2017@gmail.com