۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

 

                        

 

 1- برنامه ريزي آموزشي با همكاري گروه هاي آموزشي

  -2 ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

  -3 ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي فراگيران ، اعضاي هيات علمي و فرايند هاي آموزش دردانشكده

  -4 ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

 -5 ارائه مشاوره در زمينه اجراي روش هاي نوين آموزشي و مشاوره و مطالعه براي توسعه آموزش

  -6 شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

  مدير دفتر توسعه توسط رئيس دانشكده و با موافقت مدير مركز مطالعات از بين اعضاي هيات علمي همان دانشكده تعيين مي شود.

  مدير دفتر توسعه بايستي بعنوان عضو شوراي آموزشي دانشكده در جلسات شورا مشاركت فعال داشته باشد.

  كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه با هماهنگي و نظارت مركز مطالعات انجام مي شود.