۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

 

             

 

 دکتر معصومه نخعی

رشته تحصیلی      :ارتوز و پروتز

 درجه علمی          : دکترای تخصصی 
 مرتبه علمی             :استادیار
 شماره داخلی          : 5380
 شماره مستقیم        : 31325380 - 034
 فکس                        : 31325375

پست الکترونیک     :mnakhaee@kmu.ac.ir
رزومه (CV)             دریافت فایل