۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان

 

 دکتر معصومه نخعی
 درجه علمی      : دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
 مرتبه علمی      :استادیار
 شماه داخلی     : 5380
 شماره مستقیم : 31325380 - 034
 فکس                 : 31325375

 پست الکترونیک :mnakhaee@kmu.ac.ir

   cv