۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

 

             

 

 دکتر معصومه نخعی
 درجه علمی      : دکترای تخصصی ارتوز و پروتز
 مرتبه علمی      :استادیار
 شماه داخلی     : 5380
 شماره مستقیم31325380 - 034
 فکس             : 31325375

پست الکترونیک  :mnakhaee@kmu.ac.ir
رزمه (CV)           :  دریافت فایل