۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

                                      

 دکتر احمد فاطمی
 رشته تحصیلی      :  هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

 درجه علمی          : دکترای تخصصی
 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی        : 213

 شماره مستقیم      : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                           ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزومه (CV)            : دریافت فایل


  

 

                                      

 مطهره صفار حیدری
 سمت                 : کارشناس پژوهشی
 شماره مستقیم      : 31325371 - 034
 شماره داخلی        :
5371
 پست الکترونیک    : msaffarh2017@gmail.com