۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

                          

 

 

 دکتر احمد فاطمی

 رشته تحصیلی    : خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی         :دکترای تخصصی 

 مرتبه علمی       : استادیار 
 شماره مستقیم : 33257661-034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

 شرح وظایف        : دریافت فایل


  

 

                      

 

 

 

مطهره صفارحیدری 
سمت                  :کارشناس پژوهشی
شماره داخلی       : 5371
شماره مستقیم   : 31325371 - 034
پست الکترونیک   : msaffarh2017@gmail.com