۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور

 


  دکتر احمد فاطمی

درجه علمی      :دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی      : استادیار 
  شماره مستقیم : 33257661-034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

   CV