۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

دکتر احمد فاطمی

درجه علمی       :دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  
 مرتبه علمی      : استادیار 
  شماره مستقیم : 33257661-034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

   CV