۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

                          

 

 

 دکتر احمد فاطمی

 رشته تحصیلی  : خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی       :دکترای تخصصی 

 مرتبه علمی      : استادیار 
 شماره مستقیم : 33257661-034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

 شرح وظایف    : دریافت فایل


  

 

                      

 

 

 

مطهره صفارحیدری 
سمت             :کارشناس پژوهشی
شماه داخلی      : 5371
شماره مستقیم   : 31325371 - 034
پست الکترونیک : msaffarh2017@gmail.com