۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

                          

 

 

 دکتر احمد فاطمی

 رشته تحصیلی  : خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی       :دکترای تخصصی 

 مرتبه علمی      : استادیار 
 شماره مستقیم : 33257661-034
 پست الکترونیک : a.fatemi@kmu.ac.ir

 رزومه (cv)        : دریافت فایل