۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

 

دکتر مژگان تائبی

 درجه علمی      :دکترای تخصصی پرستاری 
 رتبه علمی        : استادیار 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m_taebi@kmu.ac.ir

  cv