۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

            

 

 

دکتر مژگان تائبی

 رشته تحصیلی    :پرستاری 

درجه علمی      :دکترای تخصصی 

 رتبه علمی          : استادیار 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک   : m_taebi@kmu.ac.ir

شرح وظایف      : دریافت فایل