۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور

 

دکتر مژگان تائبی

 درجه علمی       :دکترای تخصصی پرستاری 
 رتبه علمی         : استادیار 
 شماره داخلی    : 5370 
 شماره مستقیم : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک : m_taebi@kmu.ac.ir

  cv