۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

      

 

 

پروین برهانی
رشته تحصیلی     :  رادیولوژی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره داخلی      : 5363
شماره مستقیم   :31325363 - 034
پست الکترونیک   : p_borhani@kmu.ac.ir

شرح وظایف         : دریافت فایل