۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

پروین برهانی
درجه علمی       : کارشناس ارشد رادیولوژی
مرتبه علمی      : مربی
شماه داخلی     : 5363
شماره مستقیم :31325363 - 034
پست الکترونیک : p_borhani@kmu.ac.ir

cv