۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 

                

 

دکتر محمد صادقی
 رشته تحصیلی    : فیزیوتراپی

درجه علمی          :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی        : استادیار
شماه داخلی        : 5369
شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 فکس                   : 31325375-034
 پست الکترونیک   : mo_sadeghi@kmu.ac.ir

شرح وظایف          : دریافت فایل