۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

 

 

دکتر محمد صادقی
 درجه علمی       :دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی      : 5369
شماره مستقیم  : 31325369 - 034
 فکس                 : 31325375-034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi@kmu.ac.ir

 cv