۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن

 

                

 

دکتر محمد صادقی
 رشته تحصیلی    : فیزیوتراپی

درجه علمی        :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی       : 5369
شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 فکس              : 31325375-034
 پست الکترونیک : mo_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)        : دریافت فایل