۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور


 

دکتر علیرضا فارسی نژاد
درجه علمی   :دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
رتبه علمی     : استاد یار
شماره داخلی : 260و 292
شماره مستقیم :31325374 - 034
فکس : 31325375-034
پست الکترونیک : afarsinejad@kmu.ac.ir

cv