۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور

         

بتول سجادی

مدرک تحصیلی    : کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک   : afsane-1342@yhoo.com

شرح وظایف 

مریم نعمتی

مدرک تحصیلی   : کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک :nemti_m22@yahoo.com

شرح وظایف 

سیده مهرناز کوهبنانی نژاد (نیروی طرحی)

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدهماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

پست الکترونیک :Mehrnaz.kouhbanani@yahoo.com

شرح وظایف

زهرا عامری اختیارآبادی(نیروی طرحی)

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدهماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

پست الکترونیک : amerizahra8@gmail.com

شرح وظایف