۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور

 

 

           

 

 

ردیف

عنوان

1

آزمایشگاه کشت سلولی

2

آزمایشگاه مولکولی

3

آزمایشگاه هماتولوژی

4

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون

5

آزمایشگاه تحقیقات پلاکت