۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر غلامحسین حسن شاهی (استاد مدعو)
 درجه علمی          : دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  

 مرتبه علمی         : استاد

شماره داخلی        : 213

 شماره مستقیم     : 33257660
 پست الکترونیک     
:ghhassanshahi@rums.ac.ir

رزومه (CV)            : دریافت فایل

محسن احسان (استاد مدعو )
 درجه علمی      : کارشناسی ارشد هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون   

 مرتبه علمی      : مربی 

 شماره داخلی    :213

 شماره مستقیم  : 33257660

 پست الکترونیک   : mohsen.ehsan@modares.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل