۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور

                      

                                            

 

 

 

          

                                             

 

                                                              لاگ بوک دانشجویان                  

 

 

                     

 

 

       برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی نیم سال دوم 98-97

 

 

 

                     

 

 

                        

                                                 جزوه کارآموزی 

 

 

           

 

  برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی نیم سال اول 98-97

 

 

           

 

کلاسهای تکمیلی کارآموزی

 

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی نیم سال دوم 97-96

 

لاگ بوک گروه علوم آزمایشگاهی