۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

                               

 

 

دانشگاه

کارشناسی ارشد

کارشناسی

نام ونام خانوادگی

ردیف

علوم پزشکی ایران

دکتری فیزیک پزشکی

رادیولوژی

آقای رسول یحیی پور

1

علوم پزشکی اصفهان

تصویر برداری پزشکی

رادیولوژی

آقای محمد عسکر زاده

2

علوم پزشکی شیراز

بیوشیمی بالینی

علوم آزمایشگاهی

آقای محمد ثمره

3

علوم پزشکی رفسنجان

بیوشیمی بالینی

علوم آزمایشگاهی

آقای حسام الدین رحمانی

4

علوم پزشکی یزد

(بین الملل)

ایمنی شناسی پزشکی

علوم آزمایشگاهی

خانم صبا فولادی

5

 علوم پزشکی

بندر عباس

ایمنی شناسی پزشکی

 علوم آزمایشگاهی

خانم نیلوفر نقیبی

6

علوم پزشکی رفسنجان

بیوشیمی بالینی

علوم آزمایشگاهی

خانم فاطمه رنجبر

7

علوم پزشکی زاهدان

بیوشیمی بالینی

علوم آزمایشگاهی

خانم شیما کرمی

8

علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپی ورزشی

فیزیوتراپی

آقای محمد اسماعیل نژاد

9

شهید بهشتی تهران

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

خانم فاطمه امیری

10

شهید بهشتی بین الملل

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

خانم مریم صدیقی

11

علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

خانم سمیرا کریم پور

12

علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

خانم حاج محمدی

13