۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

                                                      

                                    دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی 

 

نام دانشجو

اساتید راهنما 

دریافت مدارک

سجاد اسکندری- محمد جواد بازیاری

استاد مربوط: سرکار خانم ناظم زاده 

  با نظارت: خانم دکتر تائبی 

دریافت PDF فارسی

دریافت PDF انگلیسی

فیلم مربوطه 

 

 

 

                             

 

                                  دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو

اساتید راهنما 

دریافت مدارک