۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

 

                                            

دکتر علیرضا فارسی نژاد
رشته تحصیلی     : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی         :  استادیار
شماره داخلی       : 
 5374  
 شماره مستقیم     : 31325374 - 034  
فکس                : 31325375
پست الکترونیک   : afarsinejad@kmu.ac.ir 

رزومه (CV)         :  دریافت فایل 


 دکتر احمد فاطمی
 رشته تحصیلی      :  هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

 درجه علمی          : دکترای تخصصی
 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی        : 213

 شماره مستقیم      : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                           ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر روح الله میرزایی

رشته تحصیلی      :  هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی          : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی         : استادیار
 شماره داخلی       : 213
 شماره مستقیم     :  33257660
 پست الکترونیک   : r.mirzaee@kmu.ac.ir

رزومه(CV)           : دریافت فایل

هاجر مردانی (بورسیه )
درجه علمی
         : دانشجوی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

مرتبه علمی          : مربی

شماره داخلی      ‌‌‌‌‌‌‌   : 213
 شماره مستقیم     :  33257660
 پست الکترونیک   : hmardani27@yahoo.com

رزومه (CV)          دریافت فایل

 
 دکتر محمد صادقی
 رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی           : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی         : ---
 شماره مستقیم      : ---
 پست الکترونیک     : 
mo_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)            :  دریافت فایل

 
 دکتر معصومه نخعی
رشته تحصیلی     :  ارتوز و پروتز

درجه علمی         : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی        : استادیار
 شماره داخلی      : 5369
 شماره مستقیم    : 31325369 - 034
 پست الکترونیک  : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)        : دریافت فایل

دکتر مهدی صادقی
رشته تحصیلی       : فیزیوتراپی

درجه علمی            : دکترای تخصصی

مرتبه علمی           : استادیار
شماره داخلی         : 5382
شماره مستقیم       : 31325382 - 034
پست الکترونیک     : m_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

دکتر مهدی زمانلو
رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار
شماره داخلی          : 5382
شماره مستقیم        : 31325382 - 034
پست الکترونیک   : m.zamanlou@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         : دریافت فایل

دکتر مژگان تائبی

 رشته تحصیلی     : پرستاری 

درجه علمی       : دکترای تخصصی 

 رتبه علمی          : استادیار 
 شماره داخلی       : 5370 
 شماره مستقیم    31325370 - 034 
 پست الکترونیک  m_taebi@kmu.ac.ir

  رزومه (cv )    : دریافت فایل

مهشید ناظم زاده 
 رشته تحصیلی    : هوشبری 

درجه علمی         : کارشناسی ارشد
 رتبه علمی        : مربی 
 شماره داخلی      : 5370 

 شماره مستقیم   31325370 - 034 
 پست الکترونیک  : m.nazemzadeh2017@gmail.com

رزومه(CV)        : دریافت فایل

پروین برهانی
رشته تحصیلی      :  رادیولوژی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره داخلی       : 5363
شماره مستقیم     : 31325363 - 034
پست الکترونیک  p_borhani@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         : دریافت فایل

دکتر هوشنگ امیردوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی              : استادیار

شماره داخلی         : 5380

شماره مستقیم       : 31325380-0343

پست الکترونیک     : H.amiri@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

دکتر علی جمعه زاده
رشته تحصیلی       : فیزیک پزشکی

درجه علمی           : دکترای تخصصی

مرتبه علمی           : استادیار

شماره مستقیم       : 33257263

پست الکترونیک     : A.jomehzadeh@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

دکتر مهدی موسوی 
رشته تحصیلی     : فیزیک پزشکی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار
پست الکترونیک   :
mousavi.mehdi@hotmail.com

رزومه (CV)         : دریافت فایل

محمدرضا واحد
رشته تحصیلی       : فیزیک پزشکی

درجه علمی           : دانشجوی دکتری هوش مصنوعی

مرتبه علمی           : مربی

پست الکترونیک     : Mr-vahed@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

زهرا جمعه زاده
رشته تحصیلی        : فیزیک پزشکی

درجه علمی           : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی           : مربی

شماره مستقیم       : 33257363-0343

پست الکترونیک     : zjmahani@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

دکتر مجید اشرف گنجویی
رشته تحصیلی    : فیزیوتراپی

درجه علمی        : دکترای تخصصی

مرتبه علمی           : استادیار
شماره داخلی         : 5382

شماره مستقیم       : 31325382 - 034
پست الکترونیک  : @kmu.ac.ir

رزومه (CV)        دریافت فایل

مریم آشکار
رشته تحصیلی     : ارتوز و پروتز

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی            : مربی
شماره داخلی          : 5372

شماره مستقیم        : 31325372 - 034
پست الکترونیک   :m.ashkar@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         دریافت فایل

دینا رجبی زاده
رشته تحصیلی      : تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (MRI)

درجه علمی          : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی          : مربی

پست الکترونیک    @kmu.ac.ir

 

دکتر محمدجواد پارسا
رشته تحصیلی      : نانوتکنولوژی پزشکی

درجه علمی          : دکترای تخصصی

مرتبه علمی          : استادیار

پست الکترونیک   M_pars@razi.tums.ac.ir@

 

دکترحمید عبداللهی 
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی          : دکترای تخصصی

مرتبه علمی          : استادیار

پست الکترونیک    : h_abdollahi@kmu.ac.ir@