۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

                 

 

دکتر علیرضا فارسی نژاد
رشته تحصیلی     :هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی          :دکترای تخصصی

مرتبه علمی         :  استادیار
شماره داخلی      : 5374 
شماره مستقیم    : 31325374 - 034 
فکس                    : 31325375
پست الکترونیک    : afarsinejad@kmu.ac.ir 

رزومه (CV)           :  دریافت فایل 


 دکتر احمد فاطمی
 رشته تحصیلی      :  هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی            :دکترای تخصصی
 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی       : 213
 شماره مستقیم    : 33257660 - 034
 پست الکترونیک    : a.fatemi@kmu.ac.ir

                               ahmad.fatemi2@gmail.com 

رزومه (CV)            : دریافت فایل

دکتر روح الله میرزایی

 رشته تحصیلی          : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
 درجه علمی            : دکترای تخصصی 
 
مرتبه علمی            : استادیار  
شماره داخلی          : 213
شماره مستقیم         : 33257660
 
پست الکترونیک        : r.mirzaee@kmu.ac.ir

رزومه(CV)                  : دریافت فایل

هاجر مردانی (بورسیه )
 
درجه علمی          : دانشجوی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون     مرتبه علمی         : مربی 

 شماره داخلی       :213

 شماره مستقیم    : 33257660

 پست الکترونیک    : hmardani27@yahoo.com

رزومه (CV)           دریافت فایل

 
 دکتر محمد صادقی
 رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی           :دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          : استادیار
 شماره داخلی        : ---
 شماره مستقیم    : ---
 پست الکترونیک    : 
mo_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)            :  دریافت فایل

 
 دکتر معصومه نخعی
رشته تحصیلی    :  ارتوز و پروتز

درجه علمی        : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی       : استادیار
 شماره داخلی       :5369
 شماره مستقیم  : 31325369 - 034
 پست الکترونیک  : mnakhaee@kmu.ac.ir
 رزومه (CV)         : دریافت فایل

دکتر مهدی صادقی
رشته تحصیلی      : فیزیوتراپی

درجه علمی         : دکترای تخصصی

مرتبه علمی         : استادیار
شماره داخلی        : 
5382
شماره مستقیم   : 31325382 - 034
پست الکترونیک   :m_sadeghi@kmu.ac.ir

رزومه (CV)          : دریافت فایل

دکتر مهدی زمانلو
رشته تحصیلی    : فیزیوتراپی

درجه علمی        : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار
شماره داخلی           : 5382
شماره مستقیم       : 31325382 - 034
پست الکترونیک   :m.zamanlou@kmu.ac.ir

رزومه (CV)          : دریافت فایل

دکتر مژگان تائبی

 رشته تحصیلی    :پرستاری 

درجه علمی      :دکترای تخصصی 

 رتبه علمی          : استادیار 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 
31325370 - 034 
 پست الکترونیک   : m_taebi@kmu.ac.ir

  رزومه (cv )      : دریافت فایل

مهشید ناظم زاده 
 رشته تحصیلی    : هوشبری 

درجه علمی         :   کارشناس ارشد
 رتبه علمی       : مربی 
 شماره داخلی     : 5370 
 شماره مستقیم   : 31325370 - 034 
 پست الکترونیک   : m.nazemzadeh2017@gmail.com

رزومه(CV)         : دریافت فایل

پروین برهانی
رشته تحصیلی     :  رادیولوژی

درجه علمی         : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی         : مربی

شماره داخلی      : 5363
شماره مستقیم   :31325363 - 034
پست الکترونیک   : p_borhani@kmu.ac.ir

رزومه (CV)         : دریافت فایل

دکتر هوشنگ امیردوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی              : استادیار

شماره داخلی       : 5380

شماره مستقیم      : 31325380-0343

پست الکترونیک      :H.amiri@kmu.ac.ir

رزومه (CV)             : دریافت فایل

دکتر علی جمعه زاده
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی          : دکترای تخصصی

مرتبه علمی          : استادیار

شماره مستقیم     : 33257263

پست الکترونیک     : A.jomehzadeh@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

دکتر مهدی موسوی 
رشته تحصیلی    : فیزیک پزشکی

درجه علمی        : دکترای تخصصی

مرتبه علمی            : استادیار
پست الکترونیک   :
mousavi.mehdi@hotmail.com

رزومه (CV)         : دریافت فایل

محمدرضا واحد
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی          : دانشجوی دکتری هوش مصنوعی

مرتبه علمی          :مربی

پست الکترونیک     : Mr-vahed@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل

زهرا جمعه زاده
رشته تحصیلی      : فیزیک پزشکی

درجه علمی          : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی          : مربی

شماره مستقیم     :33257363-0343

پست الکترونیک     : zjmahani@kmu.ac.ir

رزومه (CV)            : دریافت فایل