۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

                 

 

 

  سعید بارانی
  رشته تحصیلی      : مدیریت دولتی

  سمت                    :  مدیر امور اداری و کارگزین 

  شماره داخلی       : 5368 
 شماره مستقیم      : 31325368 - 034 
  پست الکترونیک     : 
s.barani@gmail.com

  شرح وظایف          : دریافت فایل

شاپور منصوری

رشته تحصیلی      : کارشناسی ادبیات فارسی

 سمت                   : مدیر اداره آموزش

 شماره داخلی      : 5372

 شماره مستقیم    : 31325372 - 034

 پست الکترونیک    :s.mansoory@yahoo.com

شرح وظایف           : دریافت فایل 

احمد شمس الدینی مطلق     

رشته تحصیلی      : کارشناسی ارشد مدیریت مالی            

 سمت                  : رئیس حسابداری

 شماره داخلی      : 5316

 شماره مستقیم    : 31325316 -034

پست الکترونیک    :ahmad_135981@yahoo.com

شرح وظایف          : دریافت فایل