۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد

 

                                   

 سعید بارانی
 رشته تحصیلی      : مدیریت دولتی

 سمت                :  مدیر امور اداری و کارگزین 

 شماره داخلی        : 5368 
 شماره مستقیم      : 31325368 - 034 
 پست الکترونیک   
s.barani@gmail.com

 شرح وظایف          : دریافت فایل

 شاپور منصوری

 رشته تحصیلی     : کارشناسی ادبیات فارسی

 سمت               : مدیر اداره آموزش

 شماره داخلی      : 5372

 شماره مستقیم    : 31325372 - 034

 پست الکترونیک    :s.mansoory@yahoo.com

 شرح وظایف       : دریافت فایل 

 احمد شمس الدینی مطلق     

 رشته تحصیلی      : کارشناسی ارشد مدیریت مالی            

 سمت                : رئیس حسابداری

 شماره داخلی       : 5316

 شماره مستقیم     31325316 -034

 پست الکترونیک    :ahmad_135981@yahoo.com

 شرح وظایف          :  دریافت فایل