۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سعیده پرورش

 

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نسرین بازرگان

 

تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکترعلی حسینی نسب

 

تخصص: فوق تخصص عفونی

 

رتبه علمی: دانشیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا فرهمندی نیا

 

تخصص: فوق تخصص هماتولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پروین عباسلو

 

تخصص: فوق تخصص گوارش

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی باقری

 

تخصص: فوق تخصص قلب

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام ملکی

 

تخصص: فوق تخصص غدد

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حبیبه نژاد بیگلری

 

تخصص: فوق تخصص نورولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم احمدی پور

 

تخصص: فوق تخصص قلب

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهریار اسلامی

 

تخصص: فوق تخصص عفونی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا سینائی

 

تخصص: فوق تخصص روماتولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پوریا سلاجقه

 

تخصص: فوق تخصص هماتولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا صدیقی

 

تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ساره السادات ابراهیمی

 

تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی

 

رتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مائده جعفری

 

تخصص: فوق تخصص عفونی

 

رتبه علمی: استادیار