۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر

دکتر رضا ملک پور افشار

معاونت آموزشی دانشگاه

                

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

دانشکــــــده پـــــزشکی
 

دکتر زهرا سلطانی

معاون آموزشی دانشکده

                  

دکتر داوود کلانتر

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده         

دکتر علی حسینی نسب

معاونت دستیاری بالینی دانشکده

دکتر مینا مبشر
معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

دانشکــــــده داروســازی

دکتر محمودرضا حیدری

رئیس دانشکده داروسازی  

       

دکتر حمیدرضا رحیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده دنــدانپـــزشکی

دکتر فاطمه السادات سجادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده پـــرستـــاری و مامایی

دکتر مسعود ریانی

رئیس دانشکده

دکتر فیروزه میرزایی رابری

معاون آموزشی دانشکده

                        

دکتر پروین منگلیان

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده مــــدیــریت و اطلاع رســـانی 

دکتر حمید امیر اسماعیلی

رئیس دانشکده

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده بــــهداشـــت 

دکتر ناصر هاشمی نژاد

رئیس دانشکده

               

دکتر عابدین ایرانپور

معاون آموزشی دانشکده

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکــــــده پیــراپــزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

رئیس دانشکده

دکتر مهدی زمانلو

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده طب ایـــــرانـی

دکتر محمد ستایش

رئیس دانشکده

دکتر هاله تاج الدینی

معاون آموزشی دانشکده