۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

دکتر ابراهیم شمس الدینی رئیس و خانم درتاج معاون شبکه با حضور در ازمایشگاه مرکز رابر از زحمات  پرسنل ازمایشگاه تقدیر  و تشکر کردند.