۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

کارگاه آموزشی بیماری سل و هپاتیت در تاریخ های 96/10/25 و 96/10/26 جهت همکاران پزشک ،کاردان،ماما و بهورز در شبکه بهداشت رابر برگزار شد. در آغاز جلسه ضمن خیرمقدم به مدعوین توسط معاونت مرکز بهداشت اهداف و اهمیت برگزاری کارگاه بیان شد.سپس اهداف برنامه سل از جمله بیماری های فعال سل در گروه های مستعد و ارتقا و پیشرفت واحدهای بهداشتی در زمینه نمونه گیری سل و مباحث مربوط به درمان و عوارض بیماری سل توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان، آقای دکتر محمد شمس الدینی به طور کامل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. نهایتا در زمینه اهداف و برنامه کنترل ،پیشگیری و درمان هپاتیت توسط کارشناس بیماری های واگیر آقای اصغر سجادی آموزش کافی ارائه گردید.